تبلیغات
----------داستانکده---------
گروه طراحی قالب من داستانکده داستانکده داستانکده داستانکده

نویسندگان
نظرسنجی
از کدام نوع داستان بیشتر خوشتان می آید؟تقویم
مترجم
چنار
هوشنگ گلشیری 
نزدیكیهای غروب بود كه مردی از یكی از چنارهای خیابان بالا می رفت 
دو دستش را به آرامی به گره های درخت بند می كرد و پاهایش را دور چنار چنبره میزد و از تنه خشك و پوسیده چنار بالا می خزید . پشت خشتك او دو وصله ناهمرنگ دهن كجی می كردند و ته یك لنگه كفشش هم پاره بود 
مردم كه به مغازه ها نگاه می كردند برگشتند و بالا رفتن مرد را تماشا كردند . زن جوانی كه بازوهای بلوریش را بیرون انداخته بود دست پسر كوچم و تپل مپلش را گرفت و به تماشای مرد كه داشت از چنار بالا و بالاتر می رفت پرداخت . جوان قدبلندی با دو انگشت دست راستش گره كراوتش را شل و سفت كرد و بعد به مرد خیره شد آنگاه برگشت و نگاهش را روی بازو و سینه زن جوان لغزاند.......

چنار

هوشنگ گلشیرینزدیكیهای غروب بود كه مردی از یكی از چنارهای خیابان بالا می رفت

دو دستش را به آرامی به گره های درخت بند می كرد و پاهایش را دور چنار چنبره میزد و از تنه خشك و پوسیده چنار بالا می خزید . پشت خشتك او دو وصله ناهمرنگ دهن كجی می كردند و ته یك لنگه كفشش هم پاره بود

مردم كه به مغازه ها نگاه می كردند برگشتند و بالا رفتن مرد را تماشا كردند . زن جوانی كه بازوهای بلوریش را بیرون انداخته بود دست پسر كوچك و تپل مپلش را گرفت و به تماشای مرد كه داشت از چنار بالا و بالاتر می رفت پرداخت . جوان قدبلندی با دو انگشت دست راستش گره كراوتش را شل و سفت كرد و بعد به مرد خیره شد آنگاه برگشت و نگاهش را روی بازو و سینه زن جوان لغزاند

سوراخهای آسمان با چند تكه ابر سفید و چرك وصله پینه شده بود و نور زردرنگ خورشید نصف تنه چنار را روشن می كرد . مرد كه كلاه شاپو بر سرش بود با تعجب پرسید : برای چی بالا می ره ؟

مرد خپله و شكم گنده ای كه پهلوی دستش ایستاده بود زیر لب غر زد : نمی دونم شاید دیوونس

جوانك گفت : نه دیوونه نیس شاید می خواد خودكشی بكنه

مرد قد بلند و چاقی كه موهای جلو سرش ریخته بود با اعتراض گفت : چه طور ؟ كسی كه خودكشی می كنه دیوونه نیس ؟ پس می فرماین عاقله؟

پاسبانی از میان مردم سر درآورد و با صدای تو دماغیش پرسید : چه خبره ؟

اما مردم هیچ نگفتند فقط بالا را نگاه می كردند . مرد تازه از سایه رد شده بود آفتاب داشت روی كت و شلوار خاكستریش می لغزید . پاسبان كه از بالای درخت رفتن مرد آن هم در روز روشن عصبانی شده بود با تومش را محكم توی مشتش فشرد و داد زد : آهای یابو بیا پایین ! اون بالا چكار داری ؟

مردی كه تازه خودش را میان جمعیت جا به جا میكرد ریز خندید . پاسبان برگشت و زل زل به او نگاه كرد و دستش را روی باتومش لغزاند و دوباره چشمهای ریزش برگشت و روی مردم سر خورد بعد غر زد : چه خبره ؟ مگه نونو حلوا قسمت می كنن ؟

آنگاه چند نفرا را هل و هیل داد و برگشت مرد را كه بالای چنار رسیده بود نگاه كرد . با دو انگشت دست راستش نوك سبیلش را كه وی لب بالاییش سنگینی می كرد تاب داد و ساكت ایستاد

زن ژنده پوشی كه بچه ای زردنبو به كولش بود توی جمعیت ولو شد دستش را جلو یكی دراز كرد و گفت : آقا ده شاهی !‌ اما وقتی دید همه بالا را نگاه می كنند او هم نگاه تو خالیش را روی درخت لغزاند . مف بچه اش مثل دو تا كرم سفید تا روی لب پایینش لغزیده بود

زن چادر به سری كه دو تا بچه قد و نیم قد دنبالش می دویدند از آن طرف خیابان به این طرف دوید و وقتی مرد را بالای چنار دید گفت : وای خدا مرگم بده ! اون بالا چكار داره ؟ جوون مردم حالا می افته

هیچ كس جوابی نداد فقط زن گدا دستش را جلو مردی عینكی كه با سماجت داشت مرد را بالای چنار می پایید دراز كرد و گفت آقا ده شاهی ! بچهاش با چشمهای ریز و سیاه مردم را می پایید و با نوك زبان مفش را می لیسید . دستهای كثیف و زردش را كه استخوانی و لاغر بود تكان می داد . چند تار موی سیخ سیخی از زیر لچك سفید و كثیفش بیرون زده و روی صورتش ولو بود . زن گدا چادر نمازش را روی سرش جابه جا كرد . چارقد چرك تابی كه موهایش را پنهان می كرد با سنجاق زیر گلویش محكم شده بود

مرد عینكی به آرامی گففت : خوبه یكی بره بالا بگیردش تا خودشو پایین نندازه

جوانك گفت :‌ نمی شه ...تا وقتی یكی به اونجا برسه اون خودشو تو خیابون انداخته . بعد به زن گدا كه جلوش سیخ شده بود گفت : پول خرد ندارم

ماشینها یكی یكی توی خیابان ردیف می شدند . از سواری جلویی دختر جوانی سرش را بیرون آورده بود و مرد را كه داشت بالای چنار تكان می خورد می پایید . مرد شكم گنده ای كه كراوات پهنی زیر یقه سفیدش آویزان بود از سواری پایین آمد و به جمعیت نزدیك شد . چند پاسبان از راه رسیدند و در میان مردم ولو شدند پاسبانها مردم را متفرق كردند اما مردم عقب و جلو رفتند و دوباره جمع شدند . مرد چاق كراواتی از پاسبان سیبیلو پرسید : چه خبره ؟ اون مرتیكه بالای چنار چكار داره ؟

پاسیان با ترس دو پاشنه پایش را محكم به پایش را محكم به هم كوبید و سلام داد . بعد زیر لب گفت : جناب سرهنگ ! می خواد خودكشی ...كنه

مردم نگاهشان را اول به پاسبان سبیلو و بعد به مرد چاق خوش پوش دوختند و آن وقت دوباره سرگرم تماشای مرد شدند كه از بالای درخت خم شده بود . از پشت جمعیت صدای روزنامه قروشی در فضا پخش شد

فوق العاده امروز! قتل دو زن فاحشه به دست یك جوان . فوق العاده یه قران ! بعد از اندك زمانی صدای روزنامه فروش برید . فكری توی كله ام زنگ زد سرم را بالا كردم و داد زدم : آهای عمو اینجا ما یه پولی برات جمع میكنیم از خر شیطون بیا پایین

صدایم از روی سر جمعیت پرید . بعد دست كردم توی جیبم دو تا یك تومانی نقره به انگشتهایم خورد آنها را درآوردم و انداختم جلو پایم . یكی از سكه ها غلتید و زیر پای مردم گم شد . مردم همدیگر را هل دادند تا وقتی پول پیدا شد آن وقت هركس دست كرد توی جیبش و سكه ای روی پولها انداخت . پولها پیدا نكرد . بعد آهسته اما طوری كه من بشنوم گفت : بخشكی شانس ! پول خردم ندارم

زن چادر به سر كیسه چرك گرفته اش را از زیر جورابش بیرون كشید و دو تا دهشاهی سیاه شده از آن درآورد و انداخت روی پولها . یكدفعه صدای مرد از بالای درخت مثل صدایی كه از ته چاه به گوش برسد توی گوش مردم زنگ زد : من كه پول نمی خوام ... پولاتونو ببرین سرگور پدرتون خرج كنین

صدایش زنگ دار بود اما مثل اینكه می لرزید دیگر كسی پول نینداخت . زن گدا به پولها خیره شد بعد از میان مردم غیبش زد مرد شیك پوش چیزی به پاسبان سیبل گفت . پاسبان برگشت و رو به بالا داد زد : آهای عمو بیا پایین جناب سرهنگ حاضرن كمكت كنن

افسر قد كوتاهی كه سبیل نازكی پشت لبش سبز شده بود از پشت به مردم فشار می آورد و آنها را پس و پیش می كرد . وقتی جلو رسید سر پاسبانها داد زد :‌ زود باشین اینا رو متفرق كنین

افسر تازه رسیده بالا را نگاه كرد و بعد از پاسبانها كه خبردار ایستاده بودند پرسید : اون بالا چكار داره ؟

یكی از آنها زیر لبی گفت : می خواد خودكشی كنه

افسر گفت : خوب خودكشی جمع شدن نداره یالاه اینا را متفرق كنین . بعد رو به مردم كرد و داد زد : آقایون چه خبره؟ متفرق بشین

در این وقت یكدفعه چشمش به سرهنگ افتاد . خود را جمع و جور كرد و محكم خبردار ایستاد و سلام داد

پاسبانها توی مردم ولو شدند . صدای سوت پسابانهای راهنمایی كه ماشینها را به زور وادار به حركت می كردند توی گوش آدم صفیر می كشید. پولها زیر دست و پای مردم می رفت و بعضیها خم شده بودند و پولها را جمع می كردند . زن جوان كه جا برایش تنگ شده بود بچه اش را برداشت و از میان جمعیت بیرون رفت . پسركك جوان هم پشت سر زن غیبش زد.

یكی از پشت سرش تو دماغی غرید : چه طور می شه گرفتش ؟ مگه توپ كاشیه ؟ بعد دستمالش را جلو بینیش گرفت و چند فین محكم توی دستمال كرد مردم اخمم كردند اما او بی اعتنا دستمالش را مچاله كرد و چپاند توی جیبش و باز به بالای درخت خیره شد

در طرف دیگر جمعیت جوان چهار شانه ای كه سیگار دود می كرد گفت : اگرم بیفته دو سه تا را نفله می كنه ! اما مث اینكه عین خیالش نیست داره مردمو نگاه می كنه ! . بعد به مردی كه از پشت سرش فشار می آورد گفت : عمو چرا هل می دی ؟ مگه نمی تونی صاف وایسی ؟

مردی كه بچه ای به كول داشت سعی می كرد بچه مو بور را متوجه بالا كند : باباجون اون بالا را ببین ! اوناهاش روی چنار نشسته

این طرف تر آقای لاغر اندامی خودش را با یك مجله ای كه عكس یك خانم سینه بلوری و خندان روی جلدش بود باد میزد پشت چنار مردم از روی شناه همدیگر سرك می كشیدند . ماشینها پی در پی رد می شدند و از پشت شیشه های اتوبوس مسافرها بالای چنار را نگاه می كردند . پاسبان راهنمایی مرتب سوت میكشید چند پاسبان هم میان مردم می لولیدند

از پشت جمعیت صدای شوخ جوانكی بلند شد : یارو به خیالش چنار امامزاده س رفته مراد بطلبه

دوباره داد زد : آهای باباجون بپا نیفتی ... شست پات تو چشت می ره

چند نفر اخم كردند صدای جوانك برید . بعضیها تك تك غرغری كردند و از میان جمعیت بیرون رفتند تازه رسیده ها می پرسیدند : آقا چه خبره ؟ . بعد به بالای چنار نگاه می كردند

روشنایی كمرنگی روی تیرهای چراغ برق دوید چند دوچرخه سوار در خیابان آن طرف پیاده شده بودند و به این طرف می آمدند . پاسبان راهنمایی آنها را رد می كرد . گاهی صدای خالی شدن باد دوچرخه ای توی هوای خفه فسی می كرد و خاموش می شد بعد هم غرغر دوچرخه سوار تیو گوشها پرپر می كرد

مرد بالای چنار تكانی خورد و خم شد . بعد دستهایش را به گره چنار محكم كرد و دوباره سرجایش نشست . صدا از جمعیت بلند نمی شد . همه بالا را نگاه میكردند . یكدفعه مرد خپله زیر گوشم ونگ ونگ كرد : حالا خودشو پایین نمی اندازه می ذاره خلوت بشه

از روی سر جمعیت سرك كشیدم دیدم اتومبیل سواری رفته و خیابان تقریبا خلوت شده است ولی پیاده رو وسط از جمعیت پیاده و دوچرخه سوار سیاه شده بود و صدای پچ پچشان به این طرف می رسید

خسته شدم چند دفعه پا به پا كردم و آخر به زحمت از میان جمعیت بیرون رفتم . چند دختر پشت جمعیت ایستاده بودند یكی از آنها خیلی قشنگ بود خال سیاهی بالای لبش داشت . برگشتم و بالا را نگاه كردم دیدم مرد پشتش را به خیابان كرده بود و این طرف پشت مغازهها را نگاه می كرد . خسته و گیج تمام خیابان را پیمودم . وقتی برگشتم دیدم جمعیت كمتر شده اما مرد هنوز نوك درخت نشسته بود

همان نزدیكیها یك بلیط سینما خریدم و میان مردم گم شدم اما دائم عكس مردی كه روی صفحه سیاه خیابان پهن شده بود و از دو سوراخ بینیش دو رشته باریك خون بیرون می زد پیش رویم توی هوا نقش می بست و بعد محو می شد . باز دوباره همان هیكل ژنده پوش با سر شكسته ومغز پخش شده میان خیابان رنگ می گرفت و زنده می شد

از فیلم چیزی نفهمیدم وقتی بیرون آمدم در خیابان پرنده پر نمی زد اما دكانها هنوز باز بودند . جمعیت توی خیابان پخش شده بود شاگرد شوفرها با صدای نكره شانن داد می زدند : مسجد جمعه ‚ پهلوی ‚ آقا می آی ؟ ... بدو بدو

به چنار كه رسیدم دیدم دور و برش خلوت بود و مرد هم بالای آن دیده نمی شد . روبروی چنار دو مرد ایستاده بودند و با هم حرف می زدند . از یكیشان كه وسط سرش مو نداشت و دستهای پشمالوش را تا آرنج بیرون انداخته بود پرسیدم : آقا ببخشین اون مردك خودشو پایین انداخت ؟

مرد سر طاس نگاه بی حالش را روی صورتم دواند و گفت : آقا حوصله داری ؟ وقتی دید خیابان خلوت شده پایین اومد بعد خواست بره اما...

مرد پهلو دستیش كه انگار هفت ماهه به دنیا آمده بود پرسید : راسی اون برا چی بالای چنار رفته بود ؟

رفیقش جواب داد : نمی دونم شاید می خواس خودكشی كنه بعد پشیمون شد

شاگرد دكان كه پسرك جوانی بود در حالی كه می ندید سرش را از مغازه بیرون كرد و گفت حتما فیلمو تماشا می كرده

مردك بی حوصله گفت : لعنت بر شیطون حرومزاده ... حالا حالا باید كنج زندون سماق بمكه تا دیگه هوس نكنه فیلم مفتی تماشا كنه

***

فردا صبح چند سپور شهرداری چنار كهنسال خیابان چهارباغ را می بریدند .

نوع مطلب : داستان های عاطفی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 تیر 1391
شنبه 18 شهریور 1396 04:57 ق.ظ
Greetings I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos
for a tremendous post and a all round enjoyable blog
(I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:05 ق.ظ
This paragraph presents clear idea in support of the new users
of blogging, that actually how to do blogging.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 09:30 ب.ظ
What's up to every one, because I am actually eager of reading this weblog's post to be updated daily.
It includes pleasant stuff.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:57 ب.ظ
I'm impressed, I have to admit. Rarely do
I come across a blog that's equally educative and
interesting, and without a doubt, you've hit the nail on the head.
The issue is something too few people are speaking intelligently about.
I am very happy I found this in my search for something regarding this.
یکشنبه 4 تیر 1391 07:13 ب.ظ
با سلام لینک شما در پیوندهای سه طرفه وبلاگ
http://mehr-dad.mihanblog.com/
قرار گرفت لطفا لینک ما را را آدرس زیر در وبلاگ خود قرار بدهید.
خرید اینترنتی
http://posti-market.mihanblog.com
کیمیا سلام دوست عزیز
با تشکر از لطف شما
لینک شما در وبلاگ اینجانب قرار گرفت
با تشکر
مدیریت وبلاگ داستانکده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی